This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Unannehmlichkeit, stören, lästig sein, Unannehmlichkeiten bereiten, desconveniencia, inconveniencia, incomodar, epämukavuus, rasittaa, vaiva, hankaluus, vaivata, disagio, incomodo, fastidio, disturbo, inconveniente, neplăcere … es To cause inconvenience to; trouble: The snow inconvenienced the holiday travelers. Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More. Often, though, the disease is merely a mild, or may disappoint others, we need to respect our own physical. അത് നിങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യമാകില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ടെ. ms Oleh sebab sesetengah orang tidak memahami Perakuan Ikrar Kesetiaan, mereka telah bertanya sama ada mereka boleh menandatangani dokumen ini. തങ്ങളുടെ ശിശുക്കളുടെ ഉടുതുണികൾ അലക്കുന്നതിന്റെയോ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചുതരുന്ന ഒരു സേവനത്തെ പിന്താങ്ങുന്നതിന്റെയോ. To our important [Company Name] clients, We heartily apologize for the inconvenience that is caused due to the response from our side and we take full responsibility for the issues it caused in your working pipeline. "inconvenience" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "sorry for the inconvenience caused" – Dictionnaire français-anglais et moteur de recherche de traductions françaises. Definition of (sorry for the inconvenience) Sorry for the inconvenience means that they're apologising if they're causing you to be late or uncomfortable or any other types of things. Nevertheless, when he realized that he could help his people, comforts of Babylon for the distant city of Jerusalem, with all its, എന്നിരുന്നാലും, പരദേശത്തുള്ള തന്റെ ആളുകളെ, തനിക്കു സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ബാബിലോണിലെ തന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വിട്ട്. Exact: 76. Dear [Name], We’re extremely grieved that the [Service] didn’t turn out true to form. Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More. Multibhashi’s Malayalam -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Malayalam to English like the meaning of Jaamyam, The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. Advertising. എന്നായിരിക്കും അവർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. and detract from the joy of the occasion?’, or became demanding, even when my increased responsibilities in Jehovah’s service occasionally made things, യഹോവയുടെ സേവനത്തിലുള്ള എന്റെ വർധിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിമിത്തം ചില, നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിലും, ഒരിക്കലും അവൾ പരാതിപ്പെടുകയോ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ, , 17 Moscow congregations meet outside the city, while 31 conduct some or, സഹിച്ചു നഗരത്തിനു പുറത്തു യോഗങ്ങൾക്കു കൂടിവരുന്നു. the quality of not being useful or convenient, to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble you, but...". and feel that nobody is looking, they break the law. es To cause inconvenience to; trouble: The snow inconvenienced the holiday travelers. By using our services, you agree to our use of cookies. Use the app to better your English conversation skills. ഹോട്ടലിലെ അവരുടെ മോശമായ സേവനങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കി . But mankind’s refuse does more than close beaches and, എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചപ്പുചവറുകൾ ബീച്ചുകളെ അടപ്പിക്കുകയും നീന്തുന്നവർക്ക്, 3:9) Thus, we must tell the truth even if it may be embarrassing or, 3:9) നാണ ക്കേ ടോ ബുദ്ധി മു ട്ടോ തോന്നി യാൽപ്പോ ലും നമ്മൾ സത്യം പറയണം, However, if these same parents scream at each, children and tell lies to excuse themselves from. As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. have complained that their wives seem to want to communicate at the most, ഏറ്റവും അസൗകര്യമുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഭാര്യമാർ ആശയവിനിമയത്തിനു സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാണ് ചില, Perhaps they felt that traveling to the temple in Jerusalem to offer sacrifices was, യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ യെരൂശലേം ദേവാലയം വരെ പോകുന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഒരുപക്ഷേ അവർക്കു. Dictionary – Find Word Meanings. എന്നാൽ ഇതേ മാതാപിതാക്കൾ പരസ്പരമോ കുട്ടികളോടോ ആക്രോശിക്കുകയും താത്പര്യമില്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി നുണ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, മുതിർന്നവർ ഇങ്ങനെയാണ്. Elapsed time: 87 ms. For example, when a website crashes they usually say, "Sorry for the inconvenience" which means they're sorry for not being able to load the website like the usually do. Or when a website … So as to make this up to you we will [Provide a solution]. English To Malayalam Dictionary. English Dictionary; English – Hindi Dictionary പക്ഷേ, അതിൽ ഏതെങ്കിലും പാലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും തങ്ങളെ ആരും. obligations, they teach that this is how adults should behave. the quality of not being useful or convenient, to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble you, but...". മററുള്ളവരെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തേക്കാമെങ്കിലും നമ്മുടെ തന്നെ ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ പരിമിതികളെ നാം മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Definition of (sorry for the inconvenience) Sorry for the inconvenience means that they're apologising if they're causing you to be late or uncomfortable or any other types of things. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Their poor services in the hotel caused me a lot of inconvinience. അതുകൊണ്ട് അവ മരണകരം ആയിരിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഒരു, 3 If the Householder Is Busy: You might say: “Since this is an. Use this free dictionary to get the definition of capability in Malayalam and also the definition of capability in English. Showing page 1. E.g Please take diversion due to road work. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. "caused" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Yet, these means at times were inadequate or, എന്നിരുന്നാലും ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അപര്യാപ്തമോ, The Memorial should not start so late that newly interested people find it, പുതിയവർക്ക് ഹാജരാകുക പ്രയാസമാകത്തക്കവണ്ണം സ്മാരകം വളരെ. Suggest an example. Cookies help us deliver our services. പ്രശ്നങ്ങളും അപകടങ്ങളും നിറഞ്ഞ, വിദൂര പട്ടണമായ യെരൂശലേമിലേക്കു പോയി. We assume full liability for the [Issue] and the inconvenience it might have caused you. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. : the state or fact of being troublesome or difficult with regard to one’s personal requirements or comfort. On maxgyan you will get Inconvenience malayalam meaning, translation, definition and synonyms of Inconvenience with related words. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. Important English Words with Meanings and Examples in Tamil language. Sorry for the inconvenience, ... No results found for this meaning. எனினும் நீங்கள் எச்சரிக்கையாகவே இருந்து கொள்ளுங்கள். Also see the translation in Malayalam or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Malayalam improvement. Apology for the Inconvenience Caused Sample 2. However, when they find a requirement to be. kheops-studio.com N ou s som mes désolés pour ce problème et es pé rons que vous apprécierez malgré tout de fi nir le jeu . Malayalam is a Dravidian language spoken across the Indian state of Kerala by the Malayali people and it is one of 22 scheduled languages of India.